หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
ท้ายดง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ท้ายดง
ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ อบต.ท้ายดง
นางสาวฉัตรนภา เมืองแป้น
นายก อบต.ท้ายดง
คำขวัญประจำตำบลท้ายดง
"บารมีหลวงพ่อเชียงแสน ดินแดนแหล่งแร่ทองคำ
เย็นสุขล้ำงานสงกรานต์ สืบสานข้าวทิพย์กวน
ชวนน่าอยู่สู่ตำบลท้ายดง"
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ท้ายดง
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท้ายดง จ.เพชรบูรณ์ ค่ะ
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทางห่างจากอำเภอวังโป่งประมาณ 7 กิโลเมตร ตำบลท้ายดงมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 149 ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็น 93,125 ไร่โดยประมาณ
 
ประชากรทั้งสิ้น 4,199 คน
จำนวนครัวเรือน 1,355 ครัวเรือน
  แยกเป็นชาย 2,066 คน คิดเป็นร้อยละ 49.20
  หญิง 2,114 คน คิดเป็นร้อยละ 50.80
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 28.18 คน / ตารางกิโลเมตร
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์  
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
 
 
 
 
 
สภาพภูมิประเทศทั่วไปขององค์การบริหารส่วน ตำบลท้ายดง มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ลุ่มสลับเนินเขา เล็กน้อยมีลำคลองห้วยไหลผ่านคือ คลองวังโป่ง มีแร่ธาตุที่สำคัญได้แก่ แร่ทองคำ สภาพดินเป็นดินร่วน ปนทรายเหมาะสำหรับทำนาข้าวและปลูกพืชไร่
 
 
 
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร มีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 32,784 ไร่ เช่น ทำไร่ ทำนาทำสวน ประมงเพาะเลี้ยง และบางส่วน ค้าขาย รับจ้างทั่วไป รับราชการ ฯลฯ รายได้ของประชากร โดยเฉลี่ย90,000.00 บาท/คน/ปีประจำปี พ.ศ. 2556 โดยภาพรวมแล้วประชากรมีฐานะปานกลาง และยังมีประชาชนวัยทำงานจำนวนมากเดินทางไปทำงาน ยังท้องถิ่นอื่นซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีที่ดิน ทำกินหรือมีอยู่ น้อยจึงไม่เพียงพอต่อการยังชีพ
 
 
ตำบลท้ายดงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน โดยมีจำนวนหมู่บ้านที่มีพื้นที่ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล เต็มทั้งหมู่บ้านจำนวน 8 หมู่บ้าน มีพื้นที่คาบเกี่ยวกับเทศบาลตำบลท้ายดง 5 หมู่บ้าน ดังนี้
 
<
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร(คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
หมายเหตุ
  1   บ้านวังชะนาง 187 196 383 148    
2   บ้านวังกระดาษ 39 39 78 32  
  3   บ้านวังกระดาษเงิน 12 13 25 12    
4   บ้านด่านช้าง 128 115 243 63  
  5   บ้านวังชะนางใต้ 303 298 601 174    
6   บ้านวังขอน 24 18 42 12  
  7   บ้านทุ่งนางาม 157 148 305 88    
8   บ้านดงหลง 300 320 620 227  
  9   บ้านร่องตะแบก 307 330 637 182    
10   บ้านหนองแสง