หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท้ายดง จ.เพชรบูรณ์ ค่ะ
 
 
 
 
 

 
 
พช0023.3/ว3937 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องโรคขาดสารไอโอดี  [ 16 ส.ค. 2562 ]    
 
พช0023.1/ว545 แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องทั่วไปต่อนายกรัฐมนตรี  [ 16 ส.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.5/ว 546 แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560  [ 16 ส.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.5/ว 547 แนวทางการพิจารณารายละเอียดประเภทงานก่อสร้างและวิธีการคำนวณเทียบสัดส่วน  [ 16 ส.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.2/ว 548 สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาฯ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ในรอบเดือนตุลาคม 2562 เมษายน 2563 และตุลาคม 2563  [ 16 ส.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.5/ ว549 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  [ 16 ส.ค. 2562 ]    
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 804