หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท้ายดง จ.เพชรบูรณ์ ค่ะ
 
 
 
 
 

 
 
พช 0023.3/ว 4463 การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน อำเภอสะอาด ในระดับจังหวัด  [ 16 ก.ย. 2562 ]    
 
พช0023.1/ว4466 พช0023.1/4464 พช0023.1/ว608 ขอเชิญประชุมผู้บริหารอปท.ครั้งที่ 9/2562  [ 16 ก.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.5/ว 4483 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ ฯ ไตรมาส 4  [ 16 ก.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.5/ว 4485 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสุนนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  [ 16 ก.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.4/ว 4486 มอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทน ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 71 วรรคสอง  [ 16 ก.ย. 2562 ]    
 
พช0023.3/ว4473 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจจำนวนเครื่องพ่นสารเคมีและการบริหารจัดการทีมพ่นเคมีออนไลน์ปี2562  [ 16 ก.ย. 2562 ]    
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 823