หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
ทำเนียบ
บุคลากร
ทำเนียบ
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าว
ประชาสัมพันธ์
ข่าว
ประชาสัมพันธ์
การบริหารงานฯ
การบริหารฯ
การบริหาร
งานคลัง
การบริหาร
งานคลัง
การบริการประชาชน
การบริการประชาชน
การส่งเสริม
ความโปร่งใสฯ
การส่งเสริม
ความโปร่งใสฯ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.taidong.go.th/orgc...
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.taidong.go.th/staf... https://www.taidong.go.th/staf...
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.taidong.go.th/proj... https://www.taidong.go.th/dnm_...
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.taidong.go.th/proj... https://www.taidong.go.th/proj... https://www.taidong.go.th/dnm_...
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.taidong.go.th/cont...
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.taidong.go.th/law.... https://www.taidong.go.th/law_... https://www.taidong.go.th/law_...
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.taidong.go.th/news... https://www.taidong.go.th/news... https://www.taidong.go.th/govd... https://www.taidong.go.th/news...
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.taidong.go.th/webb... https://www.taidong.go.th/webb...
o9 Social Network https://www.facebook.com/profi... https://www.facebook.com/profi...
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.taidong.go.th/proj... https://www.taidong.go.th/proj... https://www.taidong.go.th/dnm_...
 
  (1)     2      3      4      5