หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท้ายดง จ.เพชรบูรณ์ ค่ะ
 
 
 
 
เอกสารรายละเอียดแนบประกาศ
 
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรปฏิบัติตามมาตรการแนวทางแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้  
 

ด้วย อำเภอวังโป่งแจ้งว่า คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ได้ออกประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับเงินที่หักจากค่าอ้อยไฟไหม้ อ้อยยอดยาว และอ้อยที่มีกาบใบ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อย ไม่เก็บเกี่ยวอ้อยด้วยวิธีการเผาไร่อ้อยก่อนตัดส่งเข้าโรงงานน้ำตาล ซึ่งการเผาไร่อ้อยอาจจะทำให้มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 220 วรรคแรก ผู้ใดกระทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุประสงค์ใดๆ แม้เป็นของตนเอง จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับ ไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท ประกอบกับอ้อยไฟไหม้จะถูกหักเงินค่าอ้อยจากราคาอ้อยขั้นต้นไว้ตันละสามสิบบาท โดยเงินจะถูกนำมาเฉลี่ยจ่ายคืนให้กับชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีในอัตราร้อยละเจ็ดสิบของเงินที่หักจากอ้อยไฟไหม้ อ้อยยอดยาว และอ้อยที่มีกาบใบของโรงงานนั้น และเฉลี่ยคืนให้กับชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยไฟไหม้              อ้อยยอดขาว และอ้อยที่มีกาบใบในอัตราร้อยละ 30 ของเงินที่หักจากอ้อยไฟไหม้ฯ ของโรงงานนั้น โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น รายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารที่แนบมานี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ก.พ. 2562 เวลา 13.37 น. โดย คุณชนินทร์ จันทร์ตา

ผู้เข้าชม 133 ท่าน