หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท้ายดง จ.เพชรบูรณ์ ค่ะ
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง เรื่องการใช้คู่มือสำหรับประชาชน


คู่มือการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน


คู่มือการออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต


คู่มือการออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)


คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา


คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ


คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


คู่มือการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


คู่มือการรับชำระภาษีป้าย


คู่มือการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 
  (1)     2