หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
ทำเนียบ
บุคลากร
ทำเนียบ
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าว
ประชาสัมพันธ์
ข่าว
ประชาสัมพันธ์
การบริหารงานฯ
การบริหารงานฯ
รายงาน
รายงาน
การบริการประชาชน
การบริการประชาชน
การส่งเสริม
ความโปร่งใสฯ
การส่งเสริม
ความโปร่งใสฯ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
แผนผังเว็บไซต์
 
หน้าหลัก
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ
โครงสร้างองค์กร บทบาทหน้าที่หน่วยงานภายใน วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่ นโยบายการบริหาร คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ติดต่อ    
 
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. สำนักปลัด
กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน  
 
การบริหารบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ในตำบล กิจกรรมในตำบล ข่าวสารจาก สถ.จ.
หนังสือสั่งการ สถ. ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย  
 
การบริหารงานฯ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน    
งานนโยบายและแผน
แผนการดำเนินงานประจำปี แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี  
งานงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี โอนงบประมาณรายจ่าย งานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย
งานกิจการสภา งานการเจ้าหน้าที่ งานพัฒนาชุมชน
งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
งานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี/งบแสดงฐานะการเงิน  
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ/แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ระบบข่าว e-GP
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน    
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
บริการจัดเก็บภาษี/แผนที่ภาษี งานกองช่าง งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ที่งานควบคุมภายใน งานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
รายงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน (ตามนโยบาย) รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ รายงานการประชุม รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลตรวจสอบภายใน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน แผนตรวจสอบภายใน  
 
การบริการประชาชน
มาตรฐานการให้บริการ (คู่มือประชาชน) ข้อมูลเชิงสถิติ บริการ E-Service
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน กระดานสนทนา (Webbord)
การลดขั้นตอน ร้องเรียนร้องทุกข์ ร้องเรียนทุจริต
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น    
 
การส่งเสริมความโปร่งใสฯ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ช่องทองแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต    
การดำเนินการเพื่อป้องกันทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ./พรก. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ระเบียบปฏิบัติอื่น